Voorwaarden

VERKOOPVOORWAARDENVERZEND & RETOURBELEIDPRIVACY & COOKIES
VERKOOPVOORWAARDEN

Optic shop is de handelsbenaming van de webshop van Optic-Services met zetel te 2590 Berlaar, Misstraat 91 ingeschreven in de Kruispuntbank der ondernemingen onder het nummer 0506.832.621, RPR Antwerpen.

Artikel 1. Algemeen

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van onze webshop, waaronder begrepen offertes en aanvragen en door haar gesloten en te sluiten overeenkomsten. Deze voorwaarden hebben voorrang op alle schriftelijk of gedrukte voorwaarden van de koper. Afwijkingen of aanvullingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien zij schriftelijk en voorafgaandelijk door Optic-Services werden aanvaard. Dergelijke uitdrukkelijke afwijkende bedingen of de vernietiging of de niet toepasbaarheid van één van de clausules van de algemene of bijzondere voorwaarden, laten de toepasselijkheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden onverlet. Door het plaatsen van een bestelling verklaart de koper zich akkoord met huidige voorwaarden.

ARTIKEL 2. Inlichtingen

De koper verklaart volledig te zijn ingelicht over de kenmerken en voorwaarden van het gebruik van de diensten en producten, die hij bestelt.
Optic-Services levert de bestelde brillen in overeenstemming met de gegevens die door de koper worden aangeleverd. De gegevens die de koper verstrekt aan Optic-Services zijn niet ouder dan 12 maanden. 
Optic-Services staat in voor de kwaliteit van de door haar geleverde producten maar is niet verantwoordelijk voor het verdragen van de producten en de mogelijke gevolgen voor het oog.

ARTIKEL 3. Registratie van bestelling

De bestellingen gebeuren online. De koper krijgt een factuur met details van de producten en kosten toegestuurd per mail, na betaling van goederen. De betaling gebeurt steeds online na het doorvoeren van de bestelling. 
De door de koper op het ogenblik van de registratie vermelde inlichtingen houden voor hem een verbintenis in: ingeval van vergissing in de omschrijving van de gegevens van de bestemmeling (zoals het opgeven van een verkeerd adres of dergelijke) kan de verkoper niet aansprakelijk worden gesteld voor de onmogelijkheid waarin hij zich zou kunnen bevinden het bestelde product te leveren.

ARTIKEL 4. Levering

De bestellingen worden behandeld van maandag tot vrijdag, met uitsluiting van de feestdagen. De colli wordt verzonden vanuit België binnen een termijn van 30 dagen volgende op de ontvangst van uw bestelling en betaling, onder voorbehoud van de beschikbare voorraden.
Na de online betaling van de goederen krijgt de koper een gedetailleerde factuur toegestuurd per mail. De overschrijdingen van leveringstermijnen kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding. Vanaf de ontvangst van de bestelling door de koper of zijn aangestelde, draagt deze het risico op beschadiging en verlies.

ARTIKEL 5. Prijzen en verzendkosten

De prijzen op de site zijn inclusief 21% BTW en verzendkosten. Verzendingen gebeuren met BPost of privé koerierdienst. De verzendkosten zijn afhankelijk van het totale gewicht en de verpakkingsgrootte. De prijs en de verschillende opties worden duidelijk vooraf weergegeven tijdens het bestelproces. Voor bestellingen die afgehaald worden in de optiekzaak worden geen verzendingskosten aangerekend.

ARTIKEL 6. Betalingsmodaliteiten

De betalingen gebeuren via bankkaart, credit kaart of paypal. Indien de bank of kredietinstelling weigert de betaling toe te laten, dan mag Optic-Services de verkoop als onbestaande beschouwen.

ARTIKEL 7. Herroepingsrecht-retourneren

Overeenkomstig het wetboek van economisch recht geniet de koper herroepingsrecht. De consument heeft het recht om aan Optic-Services mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief, binnen de veertien kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed. Deze termijn start op de dag van ontvangst van het product door of namens de consument. De koper die van dit herroepingsrecht gebruikt wenst te maken, dient aan Optic-Services kenbaar te maken het product te willen retourneren, en doet zulks binnen de veertien kalenderdagen na ontvangst. Hij stuurt het product in een stevige verpakking en per aangetekende zending op eigen kosten terug naar Misstraat 91 te 2590 Berlaar (België), dat ook vermeld staat op de verzendnota, met duidelijke vermelding van het bestelnummer en de bankgegevens (IBAN en BIC-nummer ). Of de koper kan ook verkiezen het product af te geven aan de vestiging te Misstraat 91 2590 Berlaar (België) dat op de factuur vermeld staat.
Optic-Services zal dan binnen de 14 dagen na ontvangst van de terugzending voor de terugbetaling van de goederen zorgen. Terugzendingen zonder de juiste bankgegevens kunnen niet in behandeling genomen worden.
Dit herroepingsrecht wordt uitgesloten voor verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiene en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken. Het herroepingsrecht is niet van toepassing op persoonlijke producten die speciaal voor de koper werden vervaardigd, zoals corrigerende brilglazen of een montuur met corrigerende brilglazen.

ARTIKEL 8. Garantie

Optic-Services garandeert de kwaliteit en bruikbaarheid van de door haar geleverde producten, zoals deze zijn weergegeven in de CE-productinformatie van de fabrikant. Deze garantie geldt niet in geval het gebrek te wijten is aan nagelaten verzorging of opzettelijke beschadiging of onoplettendheid.
In overeenstemming met art 1649 quater BW is de klant (consument) gerechtigd om Optic-Services aan te spreken m.b.t. gebreken aan overeenstemming die zich voordoen binnen de twee jaar na levering van betreffende goederen. De klant (consument) dient Optic-Services binnen de twee maanden na vaststelling van het gebrek aan overeenstemming op de hoogte te brengen van betreffend gebrek. Bij gebreke aan deze kennisgeving binnen de vooropgestelde termijn van twee maanden kan de consument geen aanspraak meer maken op de consumentenwaarborg.

ARTIKEL 9. Privacybescherming

Optic-Services staat in voor de veilige overdracht van de door de consument verschafte gegevens. Optic-Services gaat met de grootste zorgvuldigheid om met persoonlijke gegevens. De persoonlijke informatie die door de koper in het kader van een bestelling bij Optic-Services wordt verstrekt, wordt in een geautomatiseerd klantenbestand opgeslagen. Deze informatie kan door Optic-Services worden gebruikt voor de publiciteitsdoeleinden, het verschaffen van informatie aan de koper en het opvolgen van bestellingen. De koper kan deze gegevens opvragen bij Optic-Services en de verwijdering of de aanpassing ervan vragen. De koper heeft het recht zich te verzetten dat de gegevens voor direct marketing toepassingen worden gebruikt. De gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld.

Alle briefwisseling kan de klant naar volgend adres sturen:
Optic-Services, Misstraat 91, 2590 Berlaar - E-mailadres: dirk@optic-services.be - KBO: 0506.832.621

ARTIKEL 10. Betwisting

Elke betwisting is onderworpen aan de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen. Alleen het Belgische recht is van toepassing.
De rechtbanken van de woonplaats van de consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De consument kan zich wenden tot het ODR platform (https://ec.europa.eu/consumers/odr/)

VERZEND- & RETOURBELEID

Hieronder vind je de verzendopties, verzendkosten en levertijden.
Belangrijke informatie over verzending naar andere landen: Op internationale verzendingen kunnen tolgelden, belastingen en andere kosten die niet opgenomen zijn in de totaalprijs van toepassing zijn.

België
Kostprijs € 6,50 (incl. BTW)
Levertermijn (indicatie) 1 - 7 dagen

Europa buiten België
Kostprijs € 16.40 (incl. BTW)
Levertermijn (indicatie) 2 - 9 dagen

Overeenkomstig het wetboek van economisch recht geniet de koper herroepingsrecht. De consument heeft het recht om aan Optic-Services mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief, binnen de veertien kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed. Deze termijn start op de dag van ontvangst van het product door of namens de consument. De koper die van dit herroepingsrecht gebruikt wenst te maken, dient aan Optic-Services kenbaar te maken het product te willen retourneren, en doet zulks binnen de veertien kalenderdagen na ontvangst. Hij stuurt het product in een stevige verpakking en per aangetekende zending op eigen kosten terug naar Misstraat 91 te 2590 Berlaar (België), dat ook vermeld staat op de verzendnota, met duidelijke vermelding van het bestelnummer en de bankgegevens (IBAN en BIC-nummer ). Of de koper kan ook verkiezen het product af te geven aan de vestiging te Misstraat 91, 2590 Berlaar (België) dat op de factuur vermeld staat.
Optic-Services zal dan binnen de 14 dagen na ontvangst van de terugzending voor de terugbetaling van de goederen zorgen. Terugzendingen zonder de juiste bankgegevens kunnen niet in behandeling genomen worden.

Dit herroepingsrecht wordt uitgesloten voor verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiene en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken. Het herroepingsrecht is niet van toepassing op persoonlijke producten die speciaal voor de koper werden vervaardigd, zoals corrigerende brilglazen of een montuur met corrigerende brilglazen.


PRIVACY & COOKIES

Cookiebeleid
Met dit cookiebeleid informeert de website aanbieder de gebruiker over het gebruik van cookies of vergelijkbare opslagtechnologien (genaamd ‘’cookies’’) op deze website.

Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine bestanden die door de browser op uw toestel worden opgeslagen om bepaalde informatie of fotobestanden op te slaan, zoals pixels. De volgende keer dat u onze website op uw toestel bezoekt, wordt de opgeslagen informatie in de cookies overgedragen naar onze website (“First Party Cookie”) of naar een andere website waar de cookie toe behoort (“Third Party Cookie”).

Door de opgeslagen en terugkerende informatie, herkent de respectieve website dat u deze hebt bezocht met de browser die u gebruikt op uw toestel. We gebruiken deze informatie om de website optimaal te kunnen ontwerpen en weer te geven in overeenstemming met uw voorkeuren.

In dat opzicht, wordt alleen de cookie zelf op het toestel geïdentificeerd. Persoonlijke gegevens worden alleen opgeslagen nadat u nadrukkelijk toestemming heeft gegeven of als het strikt noodzakelijk is om de aangeboden service te gebruiken.

Toestemming voor het gebruik van cookies
Cookies die niet strikt noodzakelijk zijn om gebruik te kunnen blijven maken van onze service, worden alleen gebruikt wanneer we uw toestemming hebben ontvangen. Als u besluit verder te gaan op de website nadat de cookiebanner is weergegeven, stemt u in met het gebruik van cookies.

U kunt de cookie-instellingen natuurlijk op elk gewenst moment aanpassen, bijvoorbeeld door cookie categorieën te activeren of te deactiveren.

Onder de punt “Deactiveren en verwijderen van alle cookies” van dit cookiebeleid leest u hoe u cookies in het algemeen (d.w.z. inclusief de essentiële cookies) kunt deactiveren of verwijderen in uw browser.

Wettelijke basis
Wanneer de gebruiker / bezoeker toestemming heeft gegeven voor het gebruik van cookies op basis van informatie van ons op onze website (‘’cookiebanner’’), de wettigheid van het gebruik wordt bovendien beheerst door art. 6 (1) (a) GDPR. De wettelijke basis voor het gebruik van cookies is een legitiem belang (dat wil zeggen interesse in analyseren, optimalisatie en economisch belang van onze website en diensten) in de zin van art. 6 (1) (f) GDPR.

Cookie categorieën
De door ons gebruikte cookies kunnen worden verdeeld in de volgende categorieën, op basis van doel en functie:

Strikt noodzakelijke cookies;
Functionele cookies;
Prestatie-cookies;
Marketing cookies / cookies van derden / op toestemming gebaseerde cookies
Strikt noodzakelijke cookies
Strikt noodzakelijke cookies garanderen functies zonder welke u deze website en services niet zou kunnen gebruiken zoals bedoeld is. Deze cookies worden alleen door ons gebruikt en zijn daarom first party cookies. Dit betekent dat alle informatie opgeslagen in deze cookies alleen naar onze website wordt gestuurd.

De volgende strikt noodzakelijke cookies worden op onze website gebruikt:

Naam Beschrijving / Doel Looptijd
ckies_functional Deactivering van functionele cookies 1 Jaar
ckies_performance Deactivering van prestatie cookies 1 Jaar
ckies_marketing Deactivering van marketing cookies/cookies van derden/cookies op basis van toestemming 1 Jaar
Het gebruiken van strikt noodzakelijke cookies op onze website, is mogelijk zonder dat u daar toestemming voor hebt gegeven. Strikt noodzakelijke cookies kunnen daarom niet afzonderlijk worden geactiveerd of gedeactiveerd. Deze functie is alleen beschikbaar voor cookies waar u toestemming voor moet geven, d.w.z. de functionele, prestatie- en marketing cookies. U kunt de cookies echter op ieder moment deactiveren in uw browser (zie beneden, punt “Deactiveren en verwijderen van alle cookies”).

Functionele Cookies
Met de functionele cookies kan onze website informatie opslaan die al bekend is (zoals de geregistreerde gebruikersnaam of taalkeuze) en gebaseerd op deze informatie, u verbeterde en meer gepersonaliseerde functies aanbieden. Deze cookies verzamelen en slaan alleen anonieme informatie op.

De volgende functionele cookies worden gebruikt op onze website:

Naam Beschrijving / Doel Looptijd
cookielaw Als deze cookie aanwezig is, wordt de banner niet langer vertoond omdat de bezoeker het heeft geaccepteerd. 1 Jaar
shd Cookie om de bezoeker bij een volgende bezoek te identificeren 1 Jaar
has_close_teaser Geeft aan of de gebruiker een teaser heeft gesloten zodat deze niet opnieuw verschijnt. Sessie
Je kunt op ieder moment kiezen om de Functionele Cookies uit te zetten (opt-out) door je cookie-instellingen aan te passen.

Performance Cookies
Prestatie-cookies verzamelen informatie over hoe onze websites worden gebruikt om hun aantrekkelijkheid, inhoud en functionaliteit te verbeteren. Deze cookies helpen ons om bijvoorbeeld te bepalen welke pagina’s op onze website worden bezocht en in welke inhoud bezoekers met name geïnteresseerd zijn. In het bijzonder kijken we naar het aantal bezoeken op een pagina, het aantal bezochte subpagina’s, de tijd besteedt op onze website, de volgorde van de bezochte pagina’s, welke zoektermen u naar ons hebben gebracht, de regio en indien van toepassing vanuit welke stad u onze website hebt bekeken. Ook leggen we beweging, clicks en het scrollen met de muis vast om te begrijpen welke gedeelten van onze website vooral interessant zijn voor bezoekers. Zodoende, kunnen we de inhoud op onze website aanpassen en optimaliseren om specifieker aan de behoefte van onze bezoekers te voldoen. Het IP-adres dat van je computer wordt doorgegeven, wegens technische redenen, wordt automatisch anoniem gemaakt en stelt ons niet in staat om conclusies te trekken over de individuele gebruiker.

De gebruiker heeft het recht om bezwaar te maken over de verwerking van persoonsgegevens die worden gebruikt voor statistische doeleinden in overeenstemming met art. 89 lid 1 GDPR, om redenen die voortkomen uit een specifieke situatie van de gebruiker in kwestie. Om de bovengenoemde en andere rechten van de betrokkene uit te oefenen, kan de betrokken partij op ieder moment contact met ons opnemen via het contactadres, dat in het impressum of de privacyverklaring gevonden kan worden.

De volgende prestatie-cookies worden op onze website gebruikt:

Naam Beschrijving / Doel Looptijd
Je kunt op ieder moment kiezen om de Functionele Cookies uit te zetten (opt-out) door je cookie-instellingen aan te passen.

Marketing cookies / Cookies van derden / op toestemming gebaseerde cookies
Marketing cookies / Cookies van derden / op toestemming gebaseerde cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over bezochte websites door de bezoeker om zo doelgericht te adverteren voor de gebruiker.

De volgende marketing cookies / cookies van derden / op toestemming gebaseerde cookies worden op onze website gebruikt:

Deactiveren en verwijderen van alle cookies
Je kunt je browserinstellingen zo instellen dat cookies normaliter niet op uw apparaat kunnen worden opgeslagen en / of dat u telkens wordt gevraagd of u het ermee eens bent dat cookies worden ingeschakeld. U kunt ook, op ieder moment, cookies verwijderen die opnieuw zijn ingeschakeld. U vindt hoe dit in detail werkt via de helpfunctie van uw browser.

Onthoud a.u.b. dat het deactiveren van cookies kan leiden tot functionele restricties van onze website.
Optic Services bv • Misstraat 93 • 2590 Berlaar
E-mail dirk@optic-services.be • Tel +32(0)496 10 43 53
Algemene voorwaarden, Retourbeleid, Privacy & Cookie Policy
BTW: BE0 506.832.621
Riziv: 6-65438-79-600
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram